Reglement

Bij inschrijving als nieuw lid is €15,00 inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap gaat in per de 1e of 16e van de maand, waarin men de lessen gaat bezoeken. Ieder lid is contributie verschuldigd. De contributie wordt aan het begin van de volgende maand door middel van automatische incasso geïnd. Indien niet automatisch geïncasseerd kan worden, zal de verschuldigde contributie per maand worden verhoogd met €3,50 vanwege administratieve afhandeling. Bij aanschrijving wegens contributieachterstand is €3,50 per aanschrijving verschuldigd bovenop de verschuldigde contributie. Opzeggingen dienen, uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal, schriftelijk te worden gericht aan:
de Ledenadministratie van VITA 2000 Baarn via ledenadministratie@vita2000.nl. Binnen het kwartaal waarin wordt opgezegd, is de gehele contributie voor dat kwartaal verschuldigd. Kosten van wedstrijdpaspoorten en wedstrijdgelden worden apart in rekening gebracht. Hierbij gaat het enkel om kosten van voorwedstrijden. Kosten voor eventuele finales komen voor rekening van VITA 2000 Baarn. De jaarcontributie is verdeeld over 10 maanden inclusief de KNGU bijdrage. Het bestuur beslist over uitzonderingen op deze contributieregeling. Bekijk hier de contributie.

 

Facebook
Instagram