Reglement 2019-2020

Bij inschrijving als nieuw lid is €10,00 inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap gaat in per de 1e of 16e van de maand, waarin men de lessen gaat bezoeken. Ieder lid is contributie verschuldigd. De contributie wordt bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso geïnd. Indien niet automatisch geïncasseerd kan worden, zal de verschuldigde contributie per maand worden verhoogd met € 3,50 vanwege administratieve afhandeling. Bij aanschrijving wegens contributieachterstand is € 3,50 per aanschrijving verschuldigd bovenop de verschuldigde contributie. Opzeggingen dienen, uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal, schriftelijk te worden gericht aan:
de Ledenadministratie van VITA 2000, Postbus 710, 3740 AS Baarn. Binnen het kwartaal waarin wordt opgezegd, is de gehele contributie voor dat kwartaal verschuldigd. Kosten van wedstrijdpaspoorten worden apart in rekening gebracht. Het contributiegeld is inclusief wedstrijdgelden, echter bij opgave en bij het niet verschijnen op de wedstrijd is men alsnog het inschrijfgeld verschuldigd. De jaarcontributie is verdeeld over 12 maanden inclusief de KNGU bijdrage. Het bestuur beslist over uitzonderingen op deze contributieregeling. Bekijk hier de contributie.

Facebook
Instagram